ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ


Нагадаємо, 6 лютого вступив у силу Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів".

Також Міністром юстиції України Павлом Петренком було презентовано відкритий реєстр неплатників аліментів.

Ті батьки, котрі не платять аліменти більше 3 місяців, автоматично туди потраплятимуть. Всі повинні знати, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і належного утримання. Доступ до реєстру має кожен - як і журналісти, так і інші українські громадяни. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків.

У Законі прописані  новації, які запровадили жорсткі, але дієві заходи щодо батьків, котрі не виховують своїх дітей:

-  тимчасове обмеження виїзду за кордон до повного погашення боргів зі сплати аліментів;

-  тимчасове обмеження користування автомобілем;

-  тимчасове обмеження користуватися зброєю та полювати;

-  до 240 годин суспільно-корисних робіт на користь місцевої громади з направленням коштів на рахунок дитини.

Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, поставлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб) виконання яких покладено на державну виконавчу службу.

Державних службовців, відповідно до Закону України «Про державну службу»,  зобов’язаний:

- дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

-  поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

-  з повагою ставитися до державних символів України;

-  обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

-  забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

-  сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;

-  виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

-  додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

-  запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

-  постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

-  зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

-  надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

Також державний службовець не має права виконувати іншої роботи, яка йому перешкоджає якісно здійснювати свої повноваження. При виконанні своїх посадових обов’язків він зобов’язаний дотримуватися принципу неупередженості і не має право виявляти прихильність до окремих громадян чи юридичних осіб.

Так,  для виконання покладених на державного  виконавця завдань йому надаються такі права, що визначені у ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження»:

1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;

3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання;

4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;

5) роз’яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов’язки.

3. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:

1) проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;

2) проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;

3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну;

4) за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення. Примусове проникнення на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень у зв’язку з примусовим виконанням рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача і рішення про усунення перешкод у користуванні приміщенням (житлом) здійснюється виключно на підставі такого рішення суду;

5) безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх;

6) накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;

7) накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;

8) здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням;

9) використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна;

10) звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення;

11) приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача;

12) звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;

13) звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб;

14) викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні.

У разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця, виконавець має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу;

15) залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання;

16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;

17) застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, відеозапис;

18) вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;

19) у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;

20) залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;

21) отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Одночасно державний виконавець перебуває під захистом закону. Держава гарантує захист здоров'я, честі, гідності, житла, майна державних виконавців та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій. Образа державного виконавця, опір, погроза, насильство, інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою як адміністративну, так і у випадках і порядку, передбачених законом, - кримінальну відповідальність. Державні виконавці, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються житлом у першочерговому. Кабінет Міністрів України встановлює порядок та умови страхування державних виконавців. Фінансування і матеріальне забезпечення діяльності державних виконавців здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Штатна чисельність, порядок та норми їх матеріального забезпечення і діяльності встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Мін'юсту України. Мін'юст України затверджує зразок єдиного посвідчення, які видаються державним виконавцям. Під час виконання службових обов'язків державний виконавець носить формений одяг, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Отже, підсумовуючи викладене вище, слід зауважити, що державний виконавець є посадовою особою, яка наділена державно - владними повноваженнями і правомочна представляти інтереси держави у сфері виконавчого провадження.

Контакти Державної виконавчої служби столиці:

Начальник Управління державної виконавчої служби Чепурний Віталій Миколайович,

044 401-00-35,

dvs_kiev@ki.minjust.gov.ua,

03056, Київ,  вул. Виборзька,32

Прийом щочетверга з 09.00 до 12.00

Заступник начальника Управління державної виконавчої служби -

Озадовський Руслан Юрійович,

044 401-00-35, dvs_kiev@ki.minjust.gov.ua,

03056, Київ, вул. Виборзька,32

Начальник відділу примусового виконання рішень -

Подолянко Іван Андрійович,

044 401-05-72, dvs_kiev@ki.minjust.gov.ua,

03056, Київ, вул. Виборзька,32

Які потрібні документи для подачі позову на аліменти без розлучення?

Як ми вже згадували, сімейне законодавство дозволяє подати на аліменти без розлучення. У цьому випадку до позовної заяви необхідно додати:

1.     Копію заяви, яка згодом буде відправлена ??судом відповідачу.

2.     Копію свідоцтва про шлюб. Якщо даний документ знаходиться на руках у відповідача, і у позивача немає можливості отримати копію, є два шляхи:
а) відправитися в РАГС і отримати його дублікат;

б) вказати даний факт в заяві і попросити суд витребувати документ у відповідача.

3.     Копію свідоцтва про народження дитини.

4.     Копію паспорта і ідентіфікацонного номера позивача.

5.     Інші документи, що підтверджують правову позицію позивача.

Зверніть увагу на той факт, що Пункт 3 Частина 1 Статті 5 Закону України «Про судовий збір» при подачі позовної заяви про стягнення аліментів позивачі звільняються від сплати судового збору, який згодом буде стягнуто з відповідача, тому ніяких квитанцій докладати не потрібно.

Які потрібні документи для подачі на аліменти після розлучення?

Якщо шлюб на момент подачі заяви розірваний, подається пакет документів, аналогічний вищевказаному з одним лише винятком: замість копії свідоцтва про шлюб необхідно додати копію рішення суду про розірвання шлюбу.

Чому не свідоцтва про розірвання шлюбу, а саме рішення суду? Справа в тому, що розлучення за наявності дітей може бути здійснений тільки в судовому порядку, а згідно з чинним законодавством, рішення суду є остаточним.

Нагадаємо, що раніше для оформлення розлучення подружжю потрібно було відправитися в РАЦС з рішенням суду, де проставлялися відповідні відмітки в актовому записі про шлюб, паспортах і видавалися свідоцтва про розірвання шлюбу. Шлюб вважався розірваним тільки після проходження процедури реєстрації в РАЦСі.

Сьогодні процедура змінилася, свідоцтва не видаються, шлюб розривається з моменту вступу рішення суду про розлучення в законну силу.

Як написати заяву на аліменти?

Заява має бути складена в письмовій формі відповідно до правил, викладених у ст. 119 ЦПК України. Вона повинна складатися з таких відомостей:

    найменування суду, до якого подається заява;
    ПІБ позивача і відповідача, їх місця проживання або місцезнаходження, поштового індексу, номерів телефонів;
    змісту позовних вимоги: що позивач хоче отримати;
    викладу обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги: наявність спільних дітей, яких відповідач зобов’язаний утримувати, і інші обставини;
    зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;
    перелік документів, які прикладаються до заяви.


Звертаємо увагу, що бланк заяви на аліменти не розроблений, не існує шаблону, який підійшов би до більшої частини справ, оскільки у кожного власна проблема, яку він повинен описати.

Документ складається позивачем або його представником, виходячи з конкретних обставин. Тобто, обставини, вимоги та документи, що додаються можуть змінюватись в залежності від ситуації, незмінною залишається тільки загальна структура заяви.