ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ


Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.  

Етап І.  

Визначення та перегляд завдань і ключових показників

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.  
Бути державним службовцем - неабияка відповідальність, тому й вимоги до українського державного службовця дуже високі. Серед них  
можна назвати виконання законів України, сумлінність, чесність, неупередженість, конфіденційність і прозорість у роботі з  
громадянами, політичну незаангажованість, повагу до прав і свобод громадян. Звісно, необхідно мати повну вищу освіту і досконало  
володіти державною мовою.
Зрозуміло, що держава бажає бачити у лавах держслужбовців висококваліфікованих та відповідальних професіоналів. Виявити  
таких працівників допоможе щорічне оцінювання результатів їх діяльності. Про новації у цій сфері ми і розповімо.
З метою реалізації статті 44 Закону України «Про державну службу» «Оцінювання результатів службової діяльності» Кабінет Міністрів  
України своєю постановою затвердив Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців  
(від 23.08.2017 № 640), який набрав чинності 30.08.2017 (далі - Типовий порядок).

Метою такого оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо  
його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчання (п. 2 Типового порядку).
Організація проведення оцінювання покладається на службу управління персоналу.
Оцінювання проводиться щороку у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завчань і ключових показників  
до дати прийняття наказу про проведення оцінювання.
Оцінювання проводиться поетапно:
визначення та перегляд завдань і ключових показників;
оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених Типовим порядком);
визначення результатів оцінювання та їх затвердження.

Оцінювання проводиться відносно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В» за умови, що на  
момент видання наказу про його проведення вони працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не  
менш як 6 місяців.  

Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу про його проведення держслужбовці перебувають у відпустках:
у зв’язку з вагітністю та пологами;
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3 статті 25 Закону України «Про відпустки» матері, в разі якщо дитина потребує  
домашнього догляду;
без збереження заробітної плати працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з  
урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 календарних днів після прийняття рішення про  
припинення антитерористичної операції.
Також оцінювання не проводиться стосовно державних службовців, які призвані на строкову військову службу, військову службу за  
призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на  
військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого  
періоду.
Такі завдання і ключові показники визначаються протягом п’яти робочих днів з дня виходу працівника на роботу.

Кожному державному службовцю встановлюється від трьох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню.
Варто звернути увагу на те, що державний службовець бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їх  
періодичному перегляді.
Ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності визначаються з урахуванням його посадових обов’язків,  
а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність, і  
вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні.
Завдання і ключові показники визначаються:
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» та обіймають посади керівників самостійних структурних  
підрозділів або прирівняні до них посади, - керівником державної служби;
державним службовцям, які займають інші посади державної служби категорій «Б» і «В», - безпосереднім керівником за погодженням з  
керівником самостійного структурного підрозділу (якщо він не є безпосереднім керівником такого державного службовця).

Завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного  
плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про державний орган, положенні про  
відповідний структурний підрозділ, посадовій інструкції.

Завдання погоджуються безпосереднім керівником після їх обговорення з державним службовцем.
Оригінал завдань і ключових показників зберігається у службі управління персоналом державного органу в особах справах, а копії  
залишаються у державного службовця та його безпосереднього керівника.

Начальник відділу інформаційно-аналітичної  
роботи Управління персоналу  
Жукова Наталія Олегівна